Oferta

Oferta

Wycena nieruchomości jest to proces, w wyniku którego określana jest wartość nieruchomości, przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik. Podstawowym przedmiotem wyceny są nieruchomości, jednakże mogą jej być także poddane inne składniki mienia. Efektem końcowym wyceny jest operat szacunkowy, tj. dokument urzędowy, który powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Wynagrodzenie i termin ustalane są zawsze indywidualnie. Zależy to od wielu czynników m.in. stopnia trudności, złożoności procesu wyceny, położenia nieruchomości, poziomu rozwoju rynku, konieczności wykonania dodatkowych czynności w procesie wyceny np. inwentaryzacji budynku, przeprowadzenia ekspertyz technicznych itp. Poniżej przedstawiam podstawowy zakres świadczonych usług oraz dokumenty potrzebne do sporządzenia określonej wyceny.

Użytkowanie wieczyste

 

 

Do oferowanych przeze mnie usług zaliczają się między innymi wyceny związane z użytkowaniem wieczystym gruntu, w tym tak często ostatnio poruszany temat aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu a także wyceny dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Dokumenty
-numer księgi wieczystej,
-wypis z rejestru gruntów,
-kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
-zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie -zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków -zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
-w przypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo -własności– dokumenty zawierające informacje dotyczące stawki procentowej -opłaty rocznej; liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego, -liczby lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste.

 

Przedsiębiorstwa

 

 

  Jako doświadczony rzeczoznawca zachęcam Państwa do skorzystania z profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie.
Dokumenty ustalane indywidualnie

 

Służebność gruntowa / przesyłu

 

Dokumenty
-numer księgi wieczystej działki służebnej
-wypis z rejestru gruntów dla działki służebnej
-kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej
-zaświadczenie o przeznaczeniu działki służebnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
-mapa z projektem przebiegu szlaku służebności

 

Nieruchomości o charakterze komercyjnym

 

W ostatnich latach sporządziłam wiele wycen nieruchomości o charakterze komercyjnym. Z przyjemnością podejmę się oszacowania wartości rynkowej lokali / obiektów biurowych, handlowych, usługowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych a także hoteli, obiektów związanych ze służbą zdrowia, stacji paliw, obiektów restauracyjno – gastronomicznych oraz wszelkich innych nieruchomości, które można określić jako nieruchomości komercyjne.
Dokumenty
-numer księgi wieczystej
-wypis z rejestru gruntów
-kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
-zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i -kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
-decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
-projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
-dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
-informacje o wysokości podatku od nieruchomości -informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
-informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku -informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku -informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

Przedmiotem moich wycen jest również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego (np. garażu). W wielu przypadkach dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma prowadzonej księgi wieczystej. Wówczas dokumentem niezbędnym do sporządzenia wyceny jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o stanie przedmiotowego lokalu.
Dokumenty
-numer księgi wieczystej
-w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu
-umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
-jeśli jest to możliwe plan lokalu

Nieruchomości lokalowe

 

Jednym z najczęściej wykonywanych zleceń jest określanie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości lokalowych stanowiących zarówno lokale mieszkalne jak i niemieszkalne. Przedmiotem wycen są zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Bardzo często wyceniane nieruchomości stanowią przedmiot transakcji kupna – sprzedaży a same wyceny sporządzane są w celu uzyskania kredytu bankowego, tj. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Często zdarza się również, że wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości lokalowych sporządzana jest dla potrzeb podziału majątku, spłaty pomiędzy osobami uprawnionymi czy też w celu ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży.
Dokumenty
-numer księgi wieczystej
-akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu -jeśli jest to możliwe plan lokalu

 

Nieruchomości gruntowe zabudowane

Równie często przedmiotem wykonywanych zleceń są nieruchomości gruntowe zabudowane, zwłaszcza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Podobnie jak w przypadku nieruchomości lokalowych, przedmiotem wyceny są nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Wyceny sporządzane są w celu uzyskania kredytu bankowego, tj. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy ale także dla potrzeb podziału majątku, spłaty pomiędzy osobami uprawnionymi czy też w celu ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży.
Dokumenty
-numer księgi wieczystej
-wypis z rejestru gruntów
-kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
-zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
-decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie -projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku
-dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona -umowa przedwstępna sprzedaży

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przedmiotem wyceny mogą być również nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na różne funkcje, w tym między innymi: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną czy mieszkalno – usługową ale także nieruchomości usługowe, produkcyjne, przemysłowe oraz nieruchomości o charakterze nieiwestycyjnym, tj. działki rolne, zielone, leśne. Podstawą oszacowania wartości tych nieruchomości są dane wynikające z ewidencji gruntów, przeznaczenie wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub wydanych decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o pozwoleniu na budowę a także informacje o stanie prawnym wynikające z aktualnej treści księgi wieczystej.
Dokumenty
-numer księgi wieczystej
-wypis z rejestru gruntów
-kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
-zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i -kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
-umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Obszarem moich działań jest powiat jarosławski i powiaty sąsiednie oraz powiat myślenicki i powiaty sąsiednie, jednakże w indywidualnych przypadkach mogę zrealizować także zlecenia na terenie całej Polski. Swoje usługi kieruję do szerokiego grona odbiorców, zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i instytucji publicznych.